Lista zawodów zwolnionych z zakazu poruszania się

Jeśli jesteś w grupie tych zawodów możesz potrzebować listu od pracodawcy oraz dokument tożsamości w przypadku kontroli Gardy

Rząd opublikował listę zawodów uznanych za niezbędne podczas pandemii Covid-19.

Pracownicy z tej listy są zwolnieni z  obowiązującej blokady,  tzw. lockdowna.

Wszystkim, którzy nie zostaną uznani za niezbędnych, nakazuje się pozostać w domu.

Siedem kluczowych grup zawodowych:

 1. Opieka zdrowotna i opieka społeczna
 2. Służba publiczna i cywilna
 3. Sektor dostarczający usługi: prąd, gaz i woda
 4. Sektor dostarczający niezbędnych towarów, tj. żywność i leki
 5. Usługi finansowe
 6. Transport
 7. Komunikacja, w tym dziennikarze

Pracodawcy powinni zidentyfikować pracowników (w tym podwykonawców), którzy są niezbędni do świadczenia pracy i powiadomić ich.

Muszą również zapewnić, że w czasie pracy będą oni mogli przestrzegać najnowszych wskazówek dotyczących zdrowia publicznego.

Jeżeli pracownik został powiadomiony przez pracodawcę, że jest niezbędny, może podróżować do i z pracy.

Osoby takie, podczas podróży do i z pracy  pracy, powinny zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości i list od pracodawcy,potwierdzający, że są niezbędnym pracownikiem, a także jedną inną formę dokumentu tożsamości.

Osoby prowadzące własną działalność, rolnicy, pracownicy rolni lub duchowieństwo powinni zawsze mieć przy sobie jeden dokument tożsamości.

Lista niezbędnych pracowników jest uporządkowana według branż poniżej.

Rolnictwo i rybołówstwo

 • rolnicy
 • pracownicy pomocy humanitarnej
 • inni zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w produkcję roślinną i zwierzęcą oraz związaną z tym działalność (w tym usługi weterynaryjne) oraz pracownicy sektora rybołówstwa

Produkcja

 • produkcja artykułów spożywczych i napojów
 • produkcja gotowych pasz dla zwierząt
 • produkcja odzieży roboczej lub obuwia
 • produkcja masy celulozowej, papieru i tektury oraz drewna
 • druk i produkcja gazet oraz innych usług medialnych
 • produkcja koksu i rafinowanych produktów naftowych
 • produkcja tlenku glinu; chemikalia i produkty chemiczne
 • produkcja produktów i preparatów farmaceutycznych
 • wytwarzanie produktów niezbędnych do łańcucha dostaw podstawowych usług: produkty komputerowe, elektroniczne i optyczne, w tym półprzewodniki; sprzęt elektryczny, maszyny i inny sprzęt (w tym maszyny rolnicze i leśne); urządzenia medyczne; oraz sprzęt i materiały medyczne i dentystyczne

Naprawa i instalacja maszyn i urządzeń

 • dostawa, naprawa i instalacja maszyn i urządzeń  przemysłowych do podstawowych usług

Energia elektryczna, gaz i woda

 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej
 • wydobycie i dystrybucja gazu
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • kanalizacja; zbiórka odpadów, działania związane z rekultywacją oraz inne działania związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

Sektor budowlany

 • niezbędne projekty związane z sektorem zdrowotnym i związane z kryzysem COVID-19 oraz dostawy niezbędne do realizacji takich projektów
 • naprawa/budowa krytycznej infrastruktury drogowej i użyteczności publicznej
 • dostarczanie usług do firm i domów na zasadzie wezwania pomocy w obszarach takich jak instalacje elektryczne, hydrauliczne, szklenie i naprawa dachów

Handel hurtowy i detaliczny

 • usługi detaliczne zgodnie z oddzielną listą  „Zaktualizowanych podstawowych punktów sprzedaży detalicznej” 
 • usługi sprzedaży hurtowej i dystrybucji niezbędne do sprzedaży żywności, napojów, paliwa, lekarstw, produktów i urządzeń medycznych oraz niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego; dania na wynos i usługi dostarczania żywności

Magazynowanie towarów i komunikacja w transporcie

 • transport lądowy (na przykład usługi autobusowe, kolejowe i taksówki)
 • transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy
 • usługi pasażerskie morskie i lotnicze; porty i lotniska
 • magazynowanie i działania wspierające dla transportu, w tym przeładunek; działalność pocztowa i kurierska; kontrola sieci i utrzymanie krytyczne (w tym drogi); i funkcje związane z bezpieczeństwem

Hotelarstwo i usługi gastronomiczne

 • hotele lub podobne obiekty zapewniające niezbędne zakwaterowanie (w tym osób bezdomnych, uchodźców i azylantów, bezpośrednie zaopatrzenie i powiązane usługi)
 • działalność związana z usługami związanymi z żywnością i napojami zgodnie z oddzielną listą podstawowych punktów sprzedaży detalicznej lub w celu zaopatrzenia firmy prowadzącej podstawową usługę

Informacje i komunikacja

 • publikowanie gazet, czasopism i periodyków, a także produkcji wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, audycji radiowych i telewizyjnych; działalność przewodowa i satelitarna i telekomunikacyjna; dostawcy internetu i chmury; centra danych i powiązane usługi

Działalność finansowa i prawna

 • usługi bankowe i finansowe (w tym banki, związki kredytowe i urzędy pocztowe)
 • usługi księgowe, prawne i ubezpieczeniowe niezbędne do wspierania podstawowych usług i osób wymagających szczególnego traktowania

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • inżynieria, badania i analizy techniczne
 • badania naukowe i działania rozwojowe
 • usługi regulacyjne, kontrolne i certyfikacyjne niezbędne do wspierania podstawowych usług

Sektor wynajmu samochodów

 • wynajem i dzierżawa samochodów
 • wynajem lekkich pojazdów i ciężarówek niezbędnych do wspierania świadczenia podstawowych usług

Usługi administracyjne i pomocnicze

 • pośrednictwo pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi związane z rekrutacją i delegowaniem pracowników
 • działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia, mające na celu pomoc w świadczeniu podstawowych usług i zabezpieczaniu pomieszczeń zamkniętych dla publiczności
 • czyszczenie budynków i przemysłowe sprzątanie; działania wspierające przedsiębiorczość, które są niezbędne do wspierania podstawowych usług wymienionych na tej liście; usługi płacowe i płatnicze niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej; przetwarzanie danych, hosting i powiązane działania

Administracja publiczna i obrona

Działania administracji publicznej niezbędne do wspierania podstawowych usług i świadczeń w zakresie zabezpieczenia społecznego (w tym służby cywilnej i samorządu lokalnego)

 • Garda Siochana, obsługa cywilna Garda i Garda Reserve
 • bezpieczeństwo publiczne, straż pożarna i pogotowie ratunkowe
 • Siły Zbrojne – Armia
 • usługi odbierania połączeń alarmowych (dyspozytorzy numerów alarmowych)
 • służby więzienne i zakłady wychowawcze dla młodzieży i dzieci
 • bezpieczeństwo cybernetyczne
 • zawody związane z procesem certyfikacji wymaganej w celu zapewnienia łańcucha dostaw, żywności, leków i ogólnego bezpieczeństwa procesu
 • obsługa ogrodów botanicznych, parków, lasów i rezerwatów przyrody
 • usługi pogrzebowe
 • personel religijny i duchowieństwo
 • urzędnicy i radni

Działania na rzecz zdrowia ludzkiego i pracy socjalnej

 • usługi szpitalne
 • ratownicy, pracownicy ambulansu i niezbędnych usług dla działań ratujących życie
 • pracownicy zdrowia publicznego (w tym wszystkie  osoby zaangażowane w śledzenia kontaktów osób zakażonych i w usługi testowania COVID-19)
 • usługi laboratoryjne
 • usługi leczenia uzależnień
 • usługi hospicyjne
 • usługi apteczne
 • opieka podstawowa, ogólna i specjalistyczna praktyka lekarska świadczone przez podmioty publiczne i prywatne
 • awaryjne praktyki dentystyczne
 • usługa oddawania krwi
 • działania związane z opieką rezydencką (w tym opieka pielęgniarska, domy pomosy społecznej, domy spokojnej starości,  ośrodki zdrowia psychicznego i nadużywania substancji, ośrodki dla osób starszych i niepełnosprawnych, ośrodki dla nieletnich)
 • pomoc domowa w domu i inne usługi opiekuńcze
 • praca socjalna i pomoc społeczna (w tym usługi dla osób niepełnosprawnych, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, ochrony i opieki nad nieletnimi, przemocy domowej, seksualnej, usługi dla osób bezdomnych w tym poradnictwo )
 • pogotowie ratunkowe / przed-szpitalne usługi ratunkowe
 • usługi położnicze
 • zawody regulujące działania ochrony zdrowia, pracy socjalnej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności

Lokalne społeczności / Wolontariat

 • pracownicy lokalnych centr społecznych i wolontariusze pracujący w ramach usług zleconych publicznie, niewymienieni w wykazie, zajmujący się wspieraniem świadczenia niezbędnych usług z listy
 • wolontariusze działający w ramach lokalnych ram zarządzania kryzysowego zgodnie z wytycznymi zdrowia publicznego

 

Jeśli nie jesteś zaangażowany w świadczenie podstawowych usług, nie możesz podróżować do pracy i z pracy do 12 kwietnia.

Do poniedziałku 30 marca do godz. 18.00 potrwa okres karencji dla osób, które muszą dokonać niezbędnych ustaleń w celu uporządkowanego zakończenia działalności.

Należy to jednak zrobić w sposób, który w jak największym stopniu zminimalizuje podróże i interakcje osobiste.

W wyjątkowych okolicznościach przyjmuje się, że potrzeba więcej czasu na zakończenie działalności lub konieczne jest, aby zakład nadal działał przy zmniejszonym poziomie aktywności, na przykład w złożonych procesach produkcyjnych lub przy  bardzo dużych projektach budowlanych.